REGULAMIN 2018

R E G U L A M I N
II Biegu Zimowego „Kropelka Run”

Piechowickie Morsowanie

 

I CEL IMPREZY:
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku.
2
.Promocja miasta Piechowice i okolic wodospadu „Kropelka”

II ORGANIZATORZY:

1.Urząd Miasta Piechowice

2. Klub Biegacza Biegamdlazdrowia.pl

3. RFH Group

III. TERMIN i MIEJSCE:

1.Bieg odbędzie się 15 grudnia 2018 r., o godz. 11.00.

2.Start i meta: Górzyniec okolice Wodospadu Kropelka. Dystans 10km

3.Limit czasu na pokonanie trasy-2 godziny

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

3.Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.kropelkarun.pl

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 9 grudnia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kropelkarun.pl, pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Obowiązuje limit 150 osób/w tym 20 do dyspozycji organizatora/

2. Wpisowe do biegu wynosi- 40 zł

3.Wpłat należy dokonywać,na konto bankowe: 67 1140 2004 0000 3202 7628 3674 / Odbiorca RFH Group/ W tytule wpłaty należy podać : Imię i nazwisko startującego, miejscowość z dopiskiem” Kropelka Run”

4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi .Opłatę można przenieść na inną osobę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2018 r zgłaszając te fakt na adres email office@rfhgroup.pl

5. Uczestnicy biegu otrzymają numer startowy wraz z chipem , który należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.Chipy należy zwrócić po przekroczeniu linii mety.

6.O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto organizatora.

7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.

 

  1. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia ma 5 dni kalendarzowych na uiszczenie opłaty startowej.Brak wpłaty w podanym terminie,spowoduje usunięcie takiej osoby z listy startowej,zwalniając miejsce dla innych chętnych,chcących wystartować w biegu.

    9.Osoby,które będą tylko morsować nie dokonują zgłoszenia.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w okolicy punktu start/meta w dniu biegu 15.12.2018 od godz 8.30 do 10.30

2.Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych podanych przy zgłoszeniu.

3.Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:osobiste stawiennictwo zawodnika i podpisanie oświadczenia.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
W ramach biegu Kropelka Run odbędą się Mistrzostwa Piechowic w zimowym biegu crossowym

1.Open kobiet i mężczyzn /miejsca 1-3/-pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki

2.Mistrzostwa Piechowic 1 miejsce kobiet i mężczyzn-pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki

3.W biegu prowadzona będzie również klasyfikacja w kategoriach wiekowych-warunek to start minimum 3 osób w danej kategorii.W przypadku mniejszej liczby startujących kategorie będą łączone.Najlepsi otrzymają pamiątkowe trofea sportowe.

K i M-20 rok ur. 2002-1989

K i M-30 rok ur. 1979-1988

K i M 40 rok ur 1978-1969

M-50 rok ur 1968-1959

K-50+ rok ur. 1968-.i starsi

M-60 + rok ur. 1958 -i starsi

VIII.PROGRAM IMPREZY:

 

8.30-10.30 Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

11.00-Start biegu KROPELKA RUN

12.00-początek morsowania 12.30 / kulminacyjna część morsowania dla chętnych

13.15 Rozdanie nagród,biesiada przy ognisku

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Organizator zapewnia:pomiar czasu,oznakowaną i zabezpieczoną trasę, opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy na mecie ,nagrody dla najlepszych.
  3. Po biegu w okolicy wodospadu,przy ognisku wydawany będzie ciepły posiłek i gorąca herbata.
  4. Wszystkie dane osobowe uczestnika biegu będą wykorzystane przez organizatorów tylko i wyłącznie do celów rejestracji i identyfikacji zawodnika,umieszczenie na liście startowej i liście wyników i nie będą dalej przetwarzane.Dane osobowe nie będą wykorzystywane i przetwarzane także przez firmę dokonującej pomiar czasu.
  5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.