REGULAMIN 2019

R E G U L A M I N
III Biegu Zimowego „Kropelka Run”

I CEL IMPREZY:
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku.
2
.Promocja miasta Piechowice i okolic wodospadu „Kropelka”

II ORGANIZATORZY:

1.Urząd Miasta Piechowice

2. Klub Biegacza Biegamdlazdrowia.pl

3.RFH Group(rfhgroup.pl)

współorganizator-UKS „Krokus” Piechowice

III. TERMIN i MIEJSCE:

1.Bieg odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 11.00.

2.Start i meta: Piechowice-Górzyniec ul.Izerska/dawna Zawadzkiego/ (okolice szlabanu). Dystans 10km

3.Limit czasu na pokonanie trasy-2 godziny

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

3.Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.kropelkarun.pl

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 4 grudnia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kropelkarun.pl, pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Obowiązuje limit 250 osób/w tym 50 do dyspozycji organizatora/

2. Wpisowe do biegu wynosi- 50 zł

3.Wpłat należy dokonywać,na konto bankowe: 67 1140 2004 0000 3202 7628 3674 / Odbiorca RFH Group/ W tytule wpłaty należy podać : Imię i nazwisko startującego, miejscowość z dopiskiem” Kropelka Run”

4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi .Opłatę można przenieść na inną osobę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.12.2019 r zgłaszając te fakt na adres email sta_sob61@wp.pl.Osoba rezygnująca z udziału w biegu zgłasza ten fakt na podany adres email,podając wszystkie dane potrzebne do zapisów osoby odkupującej pakiet.Rozliczenie następuje pomiędzy zainteresowanymi stronami.

5. Uczestnicy biegu otrzymają numer startowy wraz z chipem , który należy obowiązkowo umieścić z przodu aby był widoczny i niczym nie zasłoniety.Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować brakiem pomiaru czasu a tym samym dyskwalifikacją zawodnika.

6.O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto organizatora.

7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.

 

  1. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia ma 7 dni kalendarzowych na uiszczenie opłaty startowej.Brak wpłaty w podanym terminie,skutkował będzie usunięciem z listy startowej.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w okolicy punktu start/meta w dniu biegu 14.12.2019 od godz 8.00 do 10.30

2.Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych podanych przy zgłoszeniu.

3.Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:osobiste stawiennictwo zawodnika i podpisanie oświadczenia.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
W ramach biegu Kropelka Run odbędą się Mistrzostwa Piechowic w zimowym biegu crossowym

1.Open kobiet i mężczyzn /miejsca 1-3/-pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki

2.Mistrzostwa Piechowic /miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn /pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki

3.W biegu prowadzona będzie również klasyfikacja w kategoriach wiekowych-warunek to start minimum 3 osób w danej kategorii.W przypadku mniejszej liczby startujacych kategorie będą łączone.Najlepsi otrzymają pamiątkowe trofea sportowe.

K i M-16 rok ur. 1990-2003

K i M-30 rok ur. 1980-1989

K i M 40 rok ur. 1970-1979

M-50 rok ur. 1960-1969

K-50+ rok ur. 1969-.i starsi

M-60 + rok ur. 1959 -i starsi

 

Osoby w klasyfikacji Open od 1 do 3 nie będą nagradzane w klasyfikacji wiekowej.

VIII.PROGRAM IMPREZY:

 

8.00-10.30 Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

11.00-Start biegu KROPELKA RUN

13.30 Rozdanie nagród,biesiada przy ognisku

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Organizator zapewnia:pomiar czasu,oznakowaną i zabezpieczoną trasę, opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy na mecie ,nagrody dla najlepszych.
  3. Po biegu wydawany będzie ciepły posiłek i gorąca herbata.Zapraszamy także na biesiadę przy ognisku,gdzie będzie można się ogrzac,upiec kiełbaski itp.
  4. Wszystkie dane osobowe uczestnika biegu będą wykorzystane przez organizatorów tylko i wyłącznie do celów rejestracji i identyfikacji zawodnika,umieszczenie na liście startowej i liście wyników i nie będą dalej przetwarzane.Dane osobowe nie będą wykorzystywane i przetwarzane także przez firmę dokonującej pomiar czasu.
  5. Prosimy Zawodników o nie zaśmiecanie trasy biegu,zabieranie pustych opakowń ze sobą i pozostawienie ich w miejscach wyznaczonych.Naruszenie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją zawodnika oraz naraża go na kary finansowe.
  6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  7. Za pomiar czasu odpowiada firma Pomiarownia.pl