Zapisy – aktualności

 

Za ZGŁOSZENIE uważa się:
– prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów -wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza. Opłaty można dokonać również w dniu zawodów w Biurze Zawodów, jednakże organizator nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. O kolejności wpisu na listę startową decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Organizator w ciągu 7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej. Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających danych do identyfikacji zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia.

OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi:
– 25 zł przy wpłacie na konto bankowe organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza,
– 30 zł przy płatności w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: Stowarzyszenie Fit-Master

NR KONTA: 35 2490 0005 0000 4500 9902 8697

Zawodnicy zgłaszając się do udziału w zawodach i uiszczając opłatę startową oświadczają, że zapoznali się i akceptują regulamin. Oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach. Oświadczają również,

że nie są pod wpływem środków dopingujących ani innych środków szkodliwych dla zdrowia.

Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia zawodów, jak również w przyszłości. Uczestnik oświadcza ponadto, że został poinformowany przez Organizatora, jako administratora danych osobowych w rozumieniu powołanej ustawy, o możliwości przeglądania danych osobowych oraz ich modyfikacji.

W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia przyjmuje się, że Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na zamieszczenie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach reklamowych, w tym na stronie internetowej Organizatora w dziale dotyczącym zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *